Služby

Všetky naše služby a revízie prebiehajú v súlade so zákonom č.124/2006 Z.z., vykonávaciu vyhláškou č. 508/2009 Z.z. a normami STN 33 1500:1990~2008, STN 33 2000-6:2018-06.

Revízie a kontroly

 • elektrických zariadení a inštalácií
 • systémov ochrany pred prepätím a bleskom
 • elektrických spotrebičov
 • elektrického ručného náradia
 • elektrických častí strojov, prístrojov
 • technologických zariadení
 • zabezpečovacích systémov
 • napojenia klimatizačných jednotiek

Údržba elektrickej inštalácie

 • čistenie elektrickej inštalácie
 • odstraňovanie zistených závad pri revízii
 • vypracovanie protokolov o určení vonkajších vplyvov

Projektovanie a projektová dokumentácia

 • pre územné konanie
 • pre stavebné povolenie
 • projekt skutočného vyhotovenia/realizačný projekt
 • dokumentácia pre elektroinštalácie a prípojky
 • bleskozvodová inštalácia
 • vypracovanie revíznych plánov a termínov

Revízie elektrických zariadení

9

Východiskové odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie

9

Periodické odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie

9

Mimoriadne odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie

9

Odborné prehliadky a odborné skúšky pasívnych bleskozvodov

9

Odborné prehliadky a odborné skúšky aktívnych bleskozvodov

9

Kontroly bleskozvodov

Elektroinštalačné práce

9

Kompletné elektroinštalačné práce

9

Elektroinštalácie rodinných domov, bytov a iných budov

9

Kontrola a oprava existujúcej elektroinštalácie

9

Montáž a zapájanie svietidiel, vypínačov, zásuviek, el. spotrebičov a rozvádzačov

9

Montáž a rekonštrukcie bleskozvodov

9

Elektrické prípojky NN

Pre našich klientov vypracovávame cenové ponuky na mieru